Riksdagens utbildningsutskott vägrar svara på frågor

Tidningen Inblick har skickat konkreta frågor rörande hemundervisning till ett antal ledamöter i riksdagens utbildningsutskott. Trots tre påstötningar med cirka en veckas mellanrum, har ännu ingen svarat på frågan:
”Sedan den första juli 2011, när det i praktiken blev förbjudet att hemskola sina barn, har nu cirka 15 familjer lämnat Sverige och gått i politisk exil, främst till Åland och Danmark. Mot bakgrund av det Europakonventionen och FN-deklarationen säger om föräldrars rätt när det gäller valfrihet angående barnens utbildning: Är det acceptabelt att svenska familjer idag skall tvingas gå i politisk exil?”


Den monumentala tystnaden kan inte ses som något annat än mycket häpnadsväckande och dessutom oerhört nonchalant mot den demokratiska institution som media är i det svenska samhället, påpekar tidningen - Passar inte frågeställningen vägrar alltså våra folkvalda att svara! Det gäller från höger till vänster.


Längre fram i artikeln skriver man dock att en person svarat, nämligen Kristdemokraternas Yvonne Andersson:
– Rent principiellt anser jag att människor inte ska behöva söka politisk asyl för att få lov att hemundervisa sina barn, svarade hon.
Om hon har partiet med sig är föga troligt, eftersom innan skollagen klubbades igenom informerades samtliga riksdagsledamöter om just den förföljelse som skulle följa nya skollagen i dess nuvarande formulering, där hemundervisande familjer kriminaliseras och tvingas gå i exil eller gå under jorden. Även för kd väger allianslojaliteten högre än att mänskliga fri- och rättigheter upprätthålls.