lördag 28 januari 2012

"Hemundervisning tillhör vårt folk"

Läs vad Hans Lindelöw skriver om hemundervisning:
Citat: "Det skulle eventuellt placera saker och ting i ett riktigare läge, och duktiga, hemundervisande föräldrar skulle utan statlig överstyrning  kunna åtnjuta både en självklar mänsklig rättighet och en ädel, svensk frihet."

Läs mer...

torsdag 26 januari 2012

"Hemmet bättre än skolan"

Tre unga moderater i Uppsala har idag en debattartikel i UNT värd att läsa. Citat:  Alva och Gunnar Myrdal kunde inte ha gjort det bättre. De hade varit stolta över den sociala ingenjörskonst som bedrivs av regeringen. Följer inte föräldrarna den satta normen, ska barnen tas ifrån dem. Läs hela artikeln här.

Läs mer...

onsdag 25 januari 2012

Delad vårdnad med Staten?

Reaktionerna mot det alltmer totalitära Sverige blir fler och fler. Som alltid är det barnen som hamnar i skottgluggen då regeringen beslutar om att det utanför samhällets skolor inte finns någon framtid. Som föräldrar ges vi bara ett val: Anpassa er! 

Länkar till en mycket läsavärd debattartikel publicerad i Barometern idag. Kort citat: "Nyligen kunde vi läsa i Barometern om familjen Sandberg på Öland som har valt hemundervisning för barnen. Föräldrarna har tagit sitt föräldraansvar fullt ut, då skolsituationen inte var bra för barnen. De har visat sina barn att de kan lita på mamma och pappa, för de beskyddar dem mot det som gör skada och ordnar en trygg och inspirerande inlärningsmiljö hemma. Om det inte vore för myndig­heternas trakasserier gällande närvaroplikten i skolan skulle situationen fungera utmärkt; barnen har fått tillbaka sin kunskapstörst och är harmoniska och glada, har vänner och utvecklas fint."

 Tidningen Dagen skriver idag om familjen Himmelstrand i Uppsala som hotats med böter på 180 000 kronor!!! om de inte överger tanken på att hemundervisa. Kommunen försvarar sitt tillvägagångssätt.

Läs mer...

tisdag 24 januari 2012

Larmrapport: Svenska barn läser dåligt

"Sverige tillhör de länder som tappat mest när det gäller läsning. Över 17 procent av barnen klassas som svaga läsare - de har alltså svårt att förstå och tolka en komplex text." skriver Rapport på sin hemsida. Orsaken till den dåliga statistiken är enligt forskare som studerat PISA-rapporten från 2009 närmare, att barn inte går i förskola.
Rapporten bemöts med skarp kritik av riksorganisationen Haro som arbetar för hemarbetande föräldrars rättigheter. Madeleine Wallin som leder Haros arbete menar att studien inte är tillförlitlig och att rapporteringen är motsägelsefull.
"Reportaget säger vidare att Sverige har bland den sämsta läsutvecklingen under senare år. Hela 17 procent av barnen är svaga läsare. Märkligt eftersom Sverige har fler barn än snart sagt något annat jämförbart land i förskolan. Borde då inte Sverige vara bäst?", frågar Wallin sig i ett pressmeddelande där hon också menar att journalisterna bortsett från annan vetenskaplig forskning på området, rapporterar Världen idag.

Läs mer...

fredag 20 januari 2012

Världen idag: "Kommunal mobbning pågår"

Rekommenderar varmt de artiklar tidningen Världen idag publicerat idag. Ledaren hittar du genom att klicka här. Övriga artiklar finns endast i papperstidningen eller på webtidningen. Alternativt klicka på bilden ovan.

Läs mer...

torsdag 19 januari 2012

Den nya skollagen tvingar hemundervisande familjer i exil – socialanmälningar och extrema viten

Pressmeddelande från Rohus:
Kommunernas tolkning av den nya skollagen framträder nu allt klarare. Erkänt goda hemundervisande familjer får socialanmälningar "av rutin" som en slags "bestraffning" utanför det vanliga rättssystemet. För en familj har ett vitesutdömande på 180 000 kr(!) begärts för 1 års hemundervisning av 1 barn. Ett tiotal familjer har lämnat Sverige i en form av politisk exil. Allt detta trots att den nya lagens juridiska innebörd ännu inte är klarlagd. I praktiken utvisas svenskar ur landet av ideologiska skäl, anser ROHUS. Lotta Edholm (fp) vill ytterligare förstärka detta och har begärt en ändring av socialtjänstlagen för att kunna omhänderta hemundervisade barn. Edholms förslag strider mot samtliga MR-konventioner angående rätten till undervisning.
Läs hela texten här

Läs mer...

Nytt goddagmanyxeskaft-inlägg från skolborgarrådet

http://lottaedholm.wordpress.com/2012/01/19/jag-en-liberalkommunistnazist/

Läs mer...

onsdag 18 januari 2012

Internationell organisation för hemundervisning reagerar


HSLDA, världens största internationella organisation för hemundervisare, reagerar nu på Lotta Edholms utspel där hon kräver en lagändring så att sociala myndigheter ska kunna omhänderta barn från hemundervisande familjer.
HSLDAs direktör för utrikespolitiska frågor, Michael Donnelly, som arbetar för att stödja hemundervisande familjer i länder som är fientliga, säger att Sverige har tagit en dramatisk och mörk vändning till det sämre.

"Sveriges utbildningspolitik blir alltmer totalitär", varnade Donnelly. "Ett land som inte tillåter hemundervisning är egentligen inte ett fritt land." Läs hela texten här.

Läs mer...

tisdag 17 januari 2012

Lärare ges behörighet i ämnen de varken undervisat i eller utbildat sig i

DN skriver idag: I går kunde DN avslöja att Skolverket ingått ett avtal som innebär att det är personal på bemanningsföretaget Proffice som i princip beslutar om lärarlegitimationerna. Flera lärare har därefter hört av sig. En av dem har getts behörighet i hela 14 ämnen – flera av dem helt felaktigt.

Bland annat anser Proffice och Skolverket att hon har rätt att undervisa i kemi på högstadienivå – trots att hon är mellanstadielärare och aldrig har satt sin fot i en kemisal. 
Kommentarer överflödiga. Läs hela artikeln här

Läs mer...

fredag 13 januari 2012

Lögnaktigt mot hemundervisare

Under senaste veckan har politiker inom alliansen (fp och kd) gått ut i media för att varna för föräldrar som hemundervisar sina barn. Med lögnaktiga påståenden och mycket fula metoder målar Stockholms skolborgarråd upp en bild som säger att den som inte går in under statens direktiv och sänder sina barn till samhällets skolor, begår ett allvarligt brott och förstör sina barns framtid. Lotta Edholm presenterar sin självfabricerade och totalt okunniga bild av hemundervisning under förespeglingen av att kämpa för barnens rätt.

Den debattartikel som publicerades i Aftonbladet har inga som helst fakta att presentera om hemundervisning och är i total avsaknad av nyanser. Lotta använder sig i sin argumentation till och med av en tragisk händelse i Sigtuna där en mor mördade sina barn, och antyder därmed att barn som inte går i samhällets skola riskerar mördas av sina föräldrar, vilket är ett vidrigt påhopp på alla de ansvarsfulla hemundervisare som tagit sin föräldraroll på största allvar.

Utan att ha fört någon som helst dialog med hemundervisande föräldrar, utan att ha besökt och försökt sätta sig in i hur hemundervisningen utgör ett fullgott alternativ till annan skola, kräver Lotta att samhället borde få större befogenheter att omhänderta barn som uteblir från skolan. Socialens uppgift är att gripa in där barn far illa, men det tar Lotta ingen hänsyn till.

Sveriges Radios Studio ett hakade på och inbjöd skolborgarrådet att på bästa sändningstid utveckla sin syn. Tillsammans med Annika Eklund, talesperson i skolpolitiska frågor för kd, menar hon att barn som inte kommer till skolan får det svårt i livet då de inte ens får lära sig läsa och skriva.

Vare sig Studio ett eller Aftonbladet har gett utrymme till Sveriges riksorganisation för hemundervisare, ROHUS, att gå i svaromål. ROHUS är en organisation som arbetar mycket aktivt för att informera om vad hemundervisning är.

Det är inte för intet som hemundervisning är en starkt växande trend i stora delar av västvärlden - även i Sverige. Trots att alliansen med nya skollagen försöker hindra alla dessa föräldrar som upptäckt fördelarna med hemundervisning, har man ingen chans att stoppa utvecklingen. Varför byta bort något som är bra mot det sämre?

Larmrapporterna från skolans misslyckanden är inte få. Barns ohälsa i skolans onaturliga miljöer är alarmerande. Varför nämns inte det i sammanhanget? Alla vittnesmål från familjer vars barn mått dåligt av skolmiljön men som genom hemundervisningen fått tillbaka harmoniska barn, är det också tyst om.


En av Folkpartiets tidigare strävanden var att bekämpa varje tendens till diktatursträvanden. Idag driver samma parti igenom lagar som endast har en motsvarighet att finna i modern tid, nämligen Tysklands skollag av år 1938, genomdriven av dåvarande rikskansler. Sverige är idag - förutom Tyskland - det enda demokratiska land som valt att kriminalisera föräldrar som värnar om sina barns utbildning och fostran, genom att förbjuda hemundervisning.

Pat Farenga, en stark förespråkare för hemundervisning i USA, kommenterar på sin hemsida det som händer i Sverige och påminner om att USA genomgick samma process för ett antal år sedan, en process som ledde till att hemundervisningen godtogs som ett fullgott alternativ. Idag hemskolas fler än två miljoner amerikanare.

Länkar:
UNT  Pat Farenga, Holt Associates inc.  Rohus   

Läs mer...