Fördomsfullt och inkrökt om hemundervisning

Tidningen Skånskan publicerade igår en artikel på ledar/opinionssida där författaren skriver fördomsfullt om hemundervisning. Utan att anstränga sig det minsta lilla som behövs för att få reda på att hemundervisning faktiskt är ett fullgott alternativ till grundskolan, väljer tidningen att saklöst spola hela tanken om valfrihet. Man verkar inte heller känna till att hemundervisade barn ofta visar på ett rikt socialt engagemang och en mer än godkänd kunskapsnivå. Så här skriver Skånskan: 
För några veckor sedan trädde den nya skollag i kraft som bland annat ökar restriktionerna för hemundervisning. Hemundervisning är en både bristfällig och socialt hämmande utbildningsform men eftersom det fortfarande förekommer i Sverige är frågan angelägen. 
Det verkar självklart att föräldrar inte ska få bestämma sina barns utbildningar efter vare sig eget huvud eller livsåskådning. Jag tror att de flesta föräldrar nog har egna önskemål om hur den bästa skolundervisningen för just deras barn ska se ut. Men det är få föräldrar som tar steget ut och själva tar på sig skolans arbete. Och det är tur då undervisning i hemmet hindrar barn från de nödvändiga sociala kontaktytorna som skolan kan ge dem.
Det verkar som att Skånskan vill ha ett enkelriktat samhälle där ansvarsfulla föräldrar kriminaliseras genom lagstiftning. Det är mer än skrämmande att tio familjer på grund av nya skollagen redan tvingats gå i exil. Dock finns det lagar som även Sverige anslutit sig till och som måste följas. Exempelvis lär första tilläggsprotokollet, artikel 2 i Europakonventionen komma upp till prövning för att se om nya skollagen verkligen håller måttet:
Ingen må förvägras rätten till undervisning. Vid utövandet av den verksamhet staten kan påta sig ifråga om uppfostran och undervisning skall staten respektera föräldrars rätt att tillförsäkra sina barnen uppfostran och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa ochfilosofiska övertygelse.