onsdag 23 mars 2011

Fängelse för vägran delta i sexualundervisning

Svenska skollagen följer i Tysklands spår. Staten kräver alltmer inflytande och total kontroll över vad våra barn ska lära sig - och hur. Tidigare i år debatterades hur exempelvis skolans sexualundervisning är kränkande och jämförbar med barnpornografi.
I Tyskland finns föräldrar som vägrat låta skolan utsätta deras barn för dylik påverkan, varför de dömts till böter och fängelse. Tyska skollagen är förelöpare till den totalitära linje även svensk lag antagit, där man i stort sätt förbjuder och kriminaliserar de föräldrar som väljer att bedriva hemundervisning.
Läs vad Världen idag skriver om föräldrar som fick fängelsestraff i Tyskland.

Läs mer...

måndag 14 mars 2011

Riksdagen avstyrker motion om hemundervisning

I motion 2010/11:Ub239 (KD) anser motionären att man i skollagen åter bör ge en möjlighet att fullgöra skolplikten ”på annat sätt”, t.ex. genom hemundervisning. Motionären påpekar att kommunernas möjlighet att ge tillstånd för hemundervisning begränsas i den nya skollagen, vilket är en skärpning som inte är förenlig med föräldrars rätt att uppfostra sina barn enligt Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.

Villkoren för att få fullgöra skolplikten på annat sätt skärps i den nya skollagen genom att det ska finnas synnerliga skäl för att ett medgivande ska lämnas (24 kap. 23 §). Utskottet instämmer i regeringens uppfattning i propositionen Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet (prop. 2009/10:165 s. 523 f.) att det i dag inte finns något behov av en bestämmelse i skollagen som ger utrymme för hemundervisning på grund av en religiös eller filosofisk uppfattning hos familjen. Skälet till detta är att det av gällande skolförfattningar framgår tydligt att undervisningen i skolan ska vara allsidig och saklig och därigenom utformas så att alla elever kan delta, oberoende av vilken religiös eller filosofisk uppfattning som eleven och elevens vårdnadshavare har. Utskottet instämmer även i regeringens bedömning att den nu föreslagna ändringen inte kan anses stå i strid med Sveriges internationella förpliktelser, bl.a. den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen). Därmed avstyrks motion 2010/11:Ub239.

Saxat från Riksdagens hemsida
Stockholm den 8 mars 2011

Läs mer...