tisdag 29 juni 2010

New American skriver om hur hemundervisning kriminaliseras i Sverige

Tidningen New American publicerar idag en artikel där nya skollagen skärskådas. Artikelförfattaren är kritisk till hur främst hemundervisare förföljs och kriminaliseras i sitt eget hemland.
Här några citat:

The Kingdom of Sweden took a dramatic turn toward totalitarianism with the adoption of a sweeping new education “reform” package that essentially prohibits home schooling and forces all schools to teach the same government curriculum.

- - -


“[Religious schools] can’t make any children to pray or confess to the God, but they will still be allowed [to exist],” Education Ministry press secretary Anna Neuman told
The New American in a telephone interview. Essentially, there will no longer be any difference between “private” schools and government schools, she explained. And there will be no other option.
- - -

Home education can be allowed only in “exceptional circumstances” like extreme bullying, Neuman explained. Lawyers have said the new condition basically means never.
- - -


“The Swedish political authorities have deeply underestimated the convictions of Swedish homeschoolers,” Himmelstrand said. “Most will not accept the new law. They will respond with civil disobedience, or political exile."
- - -

“Human rights do not have strong support in Sweden,” he added. “In Sweden it is possible for a human right to be abolished in Parliament based on prejudices and ignorance – this is exactly what we witnessed just now.
- - -

Other changes in the new law include tougher standards for becoming a teacher, and the idea that government day-care (for children as young as one year old) should be considered “school.”
- - -


Regimes that have banned home schooling in the past include the National Socialists (Nazis) in Germany, since Hitler feared it could lead to “parallel societies,” and the Soviet communist dictatorship, where government was the sole arbiter of what children would learn. Most Western nations still allow home schooling, including other Scandinavian countries. It is to be hoped that the Swedish government will reconsider violating such a fundamental human right, lest home schoolers be forced to flee their home country in search of educational freedom.

Länk till Newsesk där Rohus kommenterar artikeln.

Läs mer...

onsdag 23 juni 2010

Hemundervisning blir i princip förbjudet

Inga alliansledamöter röstade för de reservationer som oppositionen hade riktat mot delar av regeringens proposition, rapporterar Världen idag.
Jonas Himmelstrand, ordförande i Rohus säger enligt samma tidning, att en del familjer kommer att gå i politisk asyl, främst till nordiska grannländer, andra kommer att stanna och ta de politiska striderna och hoten och försöka överklaga till Europadomstolen.
Något det finns skäl till att göra. Enligt Europakonventionen, som antagits som lag i Sverige, är den nya lagen ett flagrant brott mot mänskliga rättigheter, vilket behöver prövas av högre instans.
Läs Rohus ordförande Jonas Himmelstrands reflektion från riksdagen här.

Läs mer...

tisdag 22 juni 2010

Riksdagen beslutade om ny skollag

Ny skollag (UbU21)
Nedanstående meddelande är uteslutande riksdagens information om nya lagen.

En ny skollag börjar gälla den 1 augusti 2010. Lagen omfattar utbildning från förskola till vuxenutbildning och innebär att regler som i dag finns i olika lagar och förordningar samlas på ett ställe. Det här är några viktiga nyheter:

  • Förskolan blir en egen skolform.
  • Samma regler ska gälla för fristående och offentliga skolor. Det innebär bland annat att friskolorna, med vissa begränsade undantag, ska följa kurs- och läroplaner och sätta betyg.
  • Bara behöriga lärare ska få tillsvidareanställas som lärare eller förskollärare, med vissa undantag.
  • I dag finns ett individuellt program för elever som inte är behöriga till något nationellt gymnasieprogram. Detta program ersätts med fem introduktionsprogram.
  • Det blir tillåtet att ordna antagningstester för särskilda profilklasser i högstadiet för elever med speciella färdigheter i ett ämne.
  • Eleverna ska ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator inom elevhälsan och också studie- och yrkesvägledning. Alla elever ha tillgång till skolbibliotek. Detta gäller även för fristående skolor.
  • Fler beslut än i dag ska kunna överklagas. Det ökar rättssäkerheten för elever och vårdnadshavare. Den som har nekats plats vid en särskild skola med anledning av "betydande ekonomiska och organisatoriska svårigheter" får ökad rättssäkerhet.
  • Lärares och rektorers allmänna befogenheter förtydligas. Fler disciplinära åtgärder ska kunna användas mot elever som stör andra elevers trygghet och studiero. Skriftlig varning och tillfällig avstängning även i grundskolan är några nya åtgärder.
  • Skolinspektionen får möjlighet till skarpare sanktioner mot de skolor som missköter sig.
Den nya skollagen börjar gälla den 1 augusti 2010. Lagen ska tillämpas på utbildning och annan verksamhet från den 1 juli 2011. När det gäller vuxenutbildning ska lagen tillämpas på utbildning från den 1 juli 2012. Riksdagen gjorde ett förtydligande i regeringens förslag. Det innebär att även dövblinda elever ska tas emot i specialskolan.

Läs mer...

En sista personlig vädjan innan omröstningen

Länkar här till en hemundervisares personliga vädjan till riksdagens ledamöter, innan de trycker på knappen som kan komma att göra det mycket svårt för en grupp av Sveriges medborgare.

Läs mer...

Med den nya skollagen riskerar Sveriges bästa föräldrar viten och t.o.m. fängelse

I en serie kortare artiklar har Jonas Himmelstrand, ordförande för ROHUS, skrivit om hemundervisning och den nya skollagen som riksdagen ska rösta om idag. Artiklarna är läsvärda, avslöjande och visar på hur svenska familjer kommer att förlora ännu mer sammanhållning inom familjen, i och med att staten går in och tvingar samtliga medborgare till en ny hårdare skola. Föräldrar som hemundervisar kommer att kriminaliseras. Läs artiklarna här.
Hemundervisning.se väljer även att länka till den senaste artikeln i raden, där författaren visar på hur hemundervisande föräldrar riskerar fängelse för att de vill sina barns bästa. Artikeln avslutas med en uppmaning till riksdagsledamöterna att rösta efter hjärtat idag.

Läs mer...

Skärpning Corren! Riksdagen har ännu inte röstat om skollagen

Nya skollagen har inte antagits, som Correns ledare felaktigt uppger. Riksdagen ska rösta under tisdagen. Än så länge återstår det alltså att se om skollagen antas eller inte.
Correns ledare verkar också vara dåligt insatt i vilka verkningar nya lagen får. Kraven för att bedriva hemundervisning kommer inte att skärpas, men däremot kommer valfriheten att försvinna och hemundervisare kriminaliseras, helt i strid med mänskliga rättigheter, enligt de konventioner Sverige undertecknat. Så här säger eu-konventionen tilläggsprotokollet, artikel 2: Ingen får förvägras rätten till undervisning. Vid utövandet av den verksamhet som staten kan ta på sig i fråga om utbildning och undervisning skall staten respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse.
Regeringens uppfattning ställs mot föräldrarnas. En demokratisk rättighet försvinner. Klubbas skollagen igenom lär Sverige få vara med om att finna vissa av sina ansvarsfulla medborgare söka asyl i exempelvis USA framöver.

Läs mer...

söndag 20 juni 2010

Mångfald - för vem?

Att som skolmyndighetspersoner på olika nivåer möta föräldrars goda initiativ med misstro, ovilja och förbud är ingen bra förutsättning för ett gott samarbete mellan hem och skola, men det är tyvärr vad många hemundevisande föräldrar får utstå; en skolpolitik som driver dem in i civil olydnad. Läs hela inlägget på Karin Vidéns blogg.

Läs mer...

torsdag 10 juni 2010

Ny reaktion mot skollagsförslaget

My News Desk publiceras idag en artikel skriven av Prof. Dr. John Warwick Montgomery, vilken är mycket kritisk till det skollagsförslag som ska behandlas i riksdagen den 21 juni. Han är jurist med specialitet konventionsrätt och har företrätt många inför bland annat EU-domstolen i människorättsfrågor. Läsvärt!

Läs mer...

söndag 6 juni 2010

Rösta nej till skollagsförslaget!

Newsmill har för en stund sedan publicerats en aktuell och angelägen artikel om nya skollagsförslaget. Läs mer här!

Läs mer...

lördag 5 juni 2010

Kanadas främste expert på barns och ungas utveckling besöker Sverige

Förklarar fenomenet hemundervisning.
Frukostmöte med Gordon Neufeld i Stockholm den 18 juni 2010
Varför fungerar hemundervisning
ett utvecklingsvetenskapligt perspektiv. Läs mer på Tankesmedjan Mireja

Läs mer...