Vimmerby kommun går över sina befogenheter

Inom Vimmeby kommun finns idag några familjer som med stöd av Skollagen 10 Kap 4§ bedriver hemundervisning. Nu skriver Nyheterna Lokaltidningen att samtliga familjer schablonmässigt fått avslag på sin ansökan. - De nya riktlinjerna syftar till att strypa hemundervisningen och följer inte lagen, säger mamman Hillevi Helmfrid från Locknevi, Vimmerby.

Kommunen menar å sin sida att det krävs exceptionella omständigheter för att bevilja hemundervisning, något man skriver om i sina nya riktlinjer. Dessa riktlinjer finner dock inget stöd i Skollagen, där det klart och tydligt framgår att: Ett skolpliktigt barn skall medges att fullgöra skolplikten på annat sätt än som anges i denna lag, om det framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som annars står barnet till buds enligt lagens föreskrifter.

När fick kommunen mandat att helt egenmäktigt stifta sina egna lagar över huvudet på medborgarna?