Hemundervisare på Sergels Torg

På den Internationella Dagen för Frihet i Utbildning, 15 september, samlades en skara hemundervisande föräldrar på Sergels torg för att demonstrera för sina rättigheter att bedriva just hemundervisning.


En av anledningarna till att några föräldrar gått samman och bildat en riksorganisation för hemundervisning i Sverige tidigare i år är att utbildningsminister Jan Björklund via media hotat med att lagstifta bort möjligheten att hemundervisa.

Under den bakomliggande våren drevs en regelvidrig kampanj där Svt's redaktion Existens ogrundat anklagade föräldrar tillhörande Maranataförsamlingen att bedriva illegal skola. Media hakade tacksamt på programmet och flera artiklar publicerades som inte bara var felaktiga utan som även beskrev hemundervisningen som något inskränkt och förlegat.

Intressanta fakta som spreds under demonstrationen, som startade på Sergels torg och avslutades vid Mynttorget, var den jämförande statistik mellan ett urval av länder som visar på att hemundervisningen är en starkt växande skolform. I förhållande till antalet invånare finns i Sverige idag endast en bråkdel föräldrar som utnyttjar rättigheten jämfört med exempelvis England och USA. Så här presenterades den statistiken i en folder som delades ut:

I de anglosaxiska länderna växer hemundervisning starkt, från något tiotusental barn på 1970-talet till flera miljoner barn idag. De hemundervisade barnen når förbluffande goda resultat, enligt forskningen. Det vanligaste motivet är att ge sina barn en bättre inlärningsmiljö - inte religiösa skäl som många tror.

Även om få familjer vill hemundervisa, tjänar alla på demokratiska rättigheter och hemundervisning som pedagogiskt pilotprojekt.
Alternativet hemundervisning ger även en bättre skola, eftersom föräldrar har ett val.

Trots att hemundervisning h
ar stöd i skollagen är det svårt att få tillstånd, ofta p.g.a. okunnighet och fördomar hos beslutsfattarna. Statistiken talar sitt tydliga språk:
Kanada: 5 500 hemundervisade barn/9 miljoner inv.
England: 7 000 hemundervisade barn/9 miljoner inv.
USA: 30 000 hemundervisade barn/9 miljoner inv.
Sverige: ca 100 hemundervisade barn/9 miljoner inv.
Detta visar att skollagen tillämpas alldeles för restriktivt.
Som avslutning på demonstrationen överlämnades en skrivelse till utbildningsminister Jan Björklund med bl.a. följande lydelse:

1 att FNs deklaration av de mänskliga rättigheterna när det gäller föräldrarnas rätt att välja utbildning för sina barn, efterlevs av beslutsfattare och myndigheter i Sverige.

2 att Europakonventionens tilläggsprotokoll, artikel 2, efterlevs av beslutsfattare och myndigheter i Sverige, eftersom den i sin helhet inkorporerades som gällande lag 1995, och reservationen mot densamma togs bort.

3 att det skall tydliggöras i lagtexter och praxis att"utbildning på annat sätt" inbegriper att barnet hemundervisas av sina föräldrar.

4 att "utbildning på annat sätt" )Skollagen 1985:1100, 10kap 4§) skall finnas kvar i den nya skollagen, och att detta skall tolkas som att hemundervisning i normala fall ska ses som ett fullgott alternativ om inte starka skäl talar däremot.