tisdag 30 september 2008

"Svenska skolan skyddad verkstad"

I dagens Brännpunkt utdelas svidande kritik mot det svenska skolsystemet. Det är Franska skolans ledning som debatterar för bättre kvalité bland dagens elever, något man menar är svårt att uppnå i den svenska skolan, som "påminner allt mer om en skyddad verkstad, där allt är tillåtet och ansvar utkrävs alltmer sällan."

Ett koncept man lyfter fram som har stor betydelse för barnens utbildning är att föräldrarna är engagerade i deras skolgång. Med sin skolas 150-åriga erfarenhet verkar man veta vad man pratar om.

Här finns också en förklaring till varför hemundervisning som skolform är så effektiv och lärorik, nämligen föräldrarnas engagemang. Hemundervisningen har visat sig vara en väl beprövad undervisningsform som på ett naturligt sätt engagerar föräldrar i sina barns skolgång.

Under senare år har intresset för hemundervisning växt lavinartat i flera länder och nu verkar det som att även svenska föräldrar alltmer får upp ögonen för möjligheten. Gamla fördomar som säger att barnen berövas rätten till social gemenskap och isoleras från omvärlden raseras eftersom verkligheten vittnar om att barnen istället berikas i sin sociala kontakt på ett sätt som den svenska skolan i allmänhet inte kan bidra till. Det finns många skäl till varför alltfler väljer att hemundervisa sina barn, en rättighet vi måste värna om

Undervisningsformen har fått stå ut med mycket osaklig kritik under åren. Enligt ett förslag till ny skollag som förra regeringen lade fram 2005 ville man skapa svårigheter och krafitgt begränsa rätten att hemundervisa. Det skulle bli svårare att få igenom en ansökan. Enligt deras förslag skulle även särskilda skäl anges till varför man väljer att hemundervisa. Vad godtagbara särskilda skäl kan tänkas vara framgår inte i lagtexten utan skulle avgöras av beslutande myndighet från fall till fall.

Idag säger lagen att ett skolpliktigt barn skall medges att fullgöra skolplikten på annat sätt (ex. hemundervisning) än som anges i denna lag, om det framstår som ett fullgott alternativ...osv.

Läs mer...

lördag 20 september 2008

Falska anklagelser från P C Jersild

I en artikel där 100-årsdagen av Ingemar Hedenius födelse uppmärksammas ger författaren P C Jersild sig på ett försök att beskriva religionens olika yttringar. Saklöst och utan någon annan källforskning än att ha ströläst ytliga tidningsreportage eller sett vinklade tv-program om hemundervisning, beskyller han felaktigt Maranataförsamlingen för att bedriva fingerad skola. På samma fula sätt som redaktionen på Existens tidigare gjorde, ger sig Jersild på Maranata med falska anklagelser om att stänga in barnen i "ideologiska containrar" för att på det sättet isolera dem från övriga världen. Om Jersild kunde komma ur sin egen instängda bunker för ett ögonblick och se med egna ögon vad hemundervisning är för något, kanske även hans tolerans gentemot andra ideologier än hans egen skulle vidgas något. Tycker man kan begära lite mer äkta substans av en så pass erfaren författare som dessutom är läkare, hedersdoktor vid Uppsala universitet och ledamot i Kungliga vetenskapsakademin.

Läs mer...

måndag 15 september 2008

Hemundervisare på Sergels Torg

På den Internationella Dagen för Frihet i Utbildning, 15 september, samlades en skara hemundervisande föräldrar på Sergels torg för att demonstrera för sina rättigheter att bedriva just hemundervisning.


En av anledningarna till att några föräldrar gått samman och bildat en riksorganisation för hemundervisning i Sverige tidigare i år är att utbildningsminister Jan Björklund via media hotat med att lagstifta bort möjligheten att hemundervisa.

Under den bakomliggande våren drevs en regelvidrig kampanj där Svt's redaktion Existens ogrundat anklagade föräldrar tillhörande Maranataförsamlingen att bedriva illegal skola. Media hakade tacksamt på programmet och flera artiklar publicerades som inte bara var felaktiga utan som även beskrev hemundervisningen som något inskränkt och förlegat.

Intressanta fakta som spreds under demonstrationen, som startade på Sergels torg och avslutades vid Mynttorget, var den jämförande statistik mellan ett urval av länder som visar på att hemundervisningen är en starkt växande skolform. I förhållande till antalet invånare finns i Sverige idag endast en bråkdel föräldrar som utnyttjar rättigheten jämfört med exempelvis England och USA. Så här presenterades den statistiken i en folder som delades ut:


I de anglosaxiska länderna växer hemundervisning starkt, från något tiotusental barn på 1970-talet till flera miljoner barn idag. De hemundervisade barnen når förbluffande goda resultat, enligt forskningen. Det vanligaste motivet är att ge sina barn en bättre inlärningsmiljö - inte religiösa skäl som många tror.

Även om få familjer vill hemundervisa, tjänar alla på demokratiska rättigheter och hemundervisning som pedagogiskt pilotprojekt.
Alternativet hemundervisning ger även en bättre skola, eftersom föräldrar har ett val.

Trots att hemundervisning h
ar stöd i skollagen är det svårt att få tillstånd, ofta p.g.a. okunnighet och fördomar hos beslutsfattarna. Statistiken talar sitt tydliga språk:
Kanada: 5 500 hemundervisade barn/9 miljoner inv.
England: 7 000 hemundervisade barn/9 miljoner inv.
USA: 30 000 hemundervisade barn/9 miljoner inv.
Sverige: ca 100 hemundervisade barn/9 miljoner inv.
Detta visar att skollagen tillämpas alldeles för restriktivt.
Som avslutning på demonstrationen överlämnades en skrivelse till utbildningsminister Jan Björklund med bl.a. följande lydelse:

1 att FNs deklaration av de mänskliga rättigheterna när det gäller föräldrarnas rätt att välja utbildning för sina barn, efterlevs av beslutsfattare och myndigheter i Sverige.

2 att Europakonventionens tilläggsprotokoll, artikel 2, efterlevs av beslutsfattare och myndigheter i Sverige, eftersom den i sin helhet inkorporerades som gällande lag 1995, och reservationen mot densamma togs bort.

3 att det skall tydliggöras i lagtexter och praxis att"utbildning på annat sätt" inbegriper att barnet hemundervisas av sina föräldrar.

4 att "utbildning på annat sätt" )Skollagen 1985:1100, 10kap 4§) skall finnas kvar i den nya skollagen, och att detta skall tolkas som att hemundervisning i normala fall ska ses som ett fullgott alternativ om inte starka skäl talar däremot.


Läs mer...