Statens ideologi står över mänskliga fri- och rättigheter

I en debattartikel i dagens Svenska Dagbladet uttalar sig fyra jurister om hur våra fri- och rättigheter undertrycks i samhället. Som exempel nämns hur det med förtäckta hot om ekonomiska repressalier försvåras för medborgarna att föra sak mot staten inför våra domstolar.

Då Sverige 1995 skrev under Europakonventionen i sin helhet resonerade man som så att någon reservation mot tilläggsprotokollet om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna inte längre behövs, eftersom föräldrarätten måste underordna sig barnens rätt då det gäller skolplikten. Den artikel det handlar om säger att:

-Ingen får förvägras rätten till undervisning. Vid utövandet av den verksamhet som staten kan ta på sig i fråga om utbildning och undervisning skall staten respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse.

Barnens rätt ställs i kontrast mot föräldrätten och på det sättet gör samhället sig till ideologisk uppfostrare med en och samma värdegrund som norm för samtliga medborgare - statens norm och statens ideologi. Låter inte det diktatoriskt?


Läs mer här: Skolans totalitära mål