FNs stadgar om mänskliga rättigheter art 26.3

Rätten att välja den undervisning, som skall ges åt
barnen, tillkommer i främsta rummet deras föräldrar.