Europeiska konventionen

Den Europeiska konventionen angående
skydd för de mänskliga rättigheterna
och de grundläggande friheterna, första
tilläggsprotokollet, artikel 2:

Ingen må förvägras rätten till undervisning. Vid
utövandet av den verksamhet staten kan påta sig i
fråga om uppfostran och undervisning skall staten
respektera föräldrars rätt att tillförsäkra sina barn
en uppfostran och undervisning som står i
överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och
filosofiska övertygelse.