torsdag 5 april 2007

Europeiska konventionen

Den Europeiska konventionen angående
skydd för de mänskliga rättigheterna
och de grundläggande friheterna, första
tilläggsprotokollet, artikel 2:

Ingen må förvägras rätten till undervisning. Vid
utövandet av den verksamhet staten kan påta sig i
fråga om uppfostran och undervisning skall staten
respektera föräldrars rätt att tillförsäkra sina barn
en uppfostran och undervisning som står i
överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och
filosofiska övertygelse.

Läs mer...

FNs stadgar om mänskliga rättigheter art 26.3

Rätten att välja den undervisning, som skall ges åt
barnen, tillkommer i främsta rummet deras föräldrar.

Läs mer...

onsdag 4 april 2007

Nuvarande lagstiftning om hemundervisning

10 kap. (SFS 1985:1100)

4 § Ett skolpliktigt barn skall medges att fullgöra skolplikten på annat sätt än som anges i denna lag, om det framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som annars står barnet till buds enligt lagens föreskrifter. Behov av insyn i verksamheten skall kunna tillgodoses.

Medgivande kan lämnas för upp till ett år i sänder. Under dess giltighetstid skall prövas hur verksamheten utfaller. Medgivandet skall återkallas med omedelbar verkan, om nödvändig insyn i verksamheten inte ges eller om det av annat skäl inte kan antas att förutsättningar för godkännande fortfarande föreligger.

Läs mer...