torsdag 4 maj 2017

Ett års fängelse för hemundervisning på Kuba

Familj på Kuba dömd till fängelse enbart för att de valt att hemundervisa sina barn. Enligt en källa har en domstol dömt pappan Ramón Rigal till ett års fängelse och hans hustru Adya till ett års husarrest.

Länkar
English: Pastor and wife arrested for homeschooling children in 'normalized' Cuba
Español: A juicio familia cristiana  por negarse  a que sus hijos asisten a la escuela
I en skrivelse till USA:s statssekreterare vädjar HSLDA, hemundervisningsorganisation med 85 000 medlemmar i 26 länder, om att familjen ska beviljas asyl. Som liknande fall nämns där den tyska familjen Romeike vilka idag lever som skolflyktingar i USA.


Läs mer...

fredag 28 april 2017

Hemundervisning debatteras i DN.Åsikt

Under ett antal dagar har DN öppnat sina spalter för artiklar som lyfter fram hemundervisningen i Sverige. Huvudartikeln skrevs av en mor som undrar hur det kan vara möjligt att man i Sverige inte tillåts att som förälder ha större inflytande över sina egna barns skolgång. Många reagerade och av hitintills publicerade artiklar så har merparten skribenter lyft fram goda argument till hemundervisningens fördel. Länkar här vidare till DN.Åsikt:
Låt oss som vill få undervisa våra barn hemma
Det är viktigt med kollektiva lärandemiljöer
Vem tar på sig ansvaret för en misslyckad hemundervisning?
Lärare är proffs på att undervisa
Hemundervisning hindrar inte kollektivt lärande - tvärtom!
Hemundervisning - demokrati och bedömning
Barns nyfikenhet och vetgirighet - en ömtålig och ovärderlig drivkraft
Hemundervisning är en mänsklig rättighet
En jämförelse mellan skola och hemundervisning ur elevens perspektiv
Sverige bör byta ut skolplikten mot läroplikt

Läs mer...

torsdag 13 april 2017

Europadomstolen prövar snart den tyska familjen Wunderlich uppmärksammade fall

Familjen Wunderlich (Foto:ADF International)
Europadomstolen beräknas snart avgöra om tyska myndigheter trampade på familjen Wunderlichs mänskliga rättigheter genom att med våld gå in i deras hem och omhänderta barnen. Även om domstolens utslag inte kommer att ha någon avgörande betydelse för Tysklands lagar så kan det bidra till att myndigheterna tvingas att respektera mänskliga rättigheter för hemundervisande familjer.

Världens största organisation till stöd för hemundervisare HSLDA stöttar familjen. Dess ordförande Mike Donnelly tror att EU-domstolens utslag blir positivt:
- Vi är optimistiska och tror att domstolen vill döma till familjen Wunderlich fördel och sända ett budskap till alla demokratiska och civiliserade länder att överträdande av mänskliga rättigheter inte kan tolereras.

Familjen har under ett helt decennium fått utstå en svår och förödmjukande behandling av myndighetsövergrepp. Läs vad HSLDA skriver här.
Läs mer...

fredag 3 mars 2017

Svensk skolplikt - brott mot mänskliga rättigheter

Skolplikten är ett brott mot mänskliga rättigheter.
Med de orden inleder Jonas Himmelstrand en artikel där han visar på hur Sveriges regering begår brott mot sina medborgare genom att kriminalisera hemundervisning.

Inskrivet i Europakonventionen finns ett medborgerligt skydd som ger samtliga föräldrar rätt att utifrån religiös och filosofisk övertygelse välja undervisning för sina barn. 

Ingen får förvägras rätten till undervisning. Vid utövandet av den verksamhet staten kan påta sig i fråga om uppfostran och undervisning skall staten respektera föräldrars rätt att tillförsäkra sina barn en uppfostran och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse.
Då Sverige 1952 ratificerade Europakonventionen reserverade man sig mot den formuleringen, eftersom man inte såg den förenlig med svensk skolplikt. 

Himmelstrand påminner om hur regeringen Bildt tog bort reservationen och inkorporerade Europakonventionen i sin helhet som svensk lag från den 1 januari 1995, bland annat med argumentet att hemundervisning förekommer. Europakonventionen gavs konstitutionell status i Regeringsformen 2 kap 19 §, vilket innebär att ingen lag eller annan föreskrift får stiftas i strid med Europakonventionen.


Trots lagens tydlighet så valde regeringen Reinfeldt att i nya skollagen förbjuda hemundervisning, med följande motivering av dåvarande utbildningsminister Jan Björklund:

...undervisningen i skolan ska vara allsidig och saklig och därigenom utformas så att alla elever kan delta, oberoende av vilken religiös eller filosofisk uppfattning som eleven och hennes eller hans vårdnadshavare har. Mot denna bakgrund är det Skollagsberedningens uppfattning att det idag inte finns något behov av en bestämmelse i skollagen som ger utrymme för hemundervisning p.g.a. religiös eller filosofisk uppfattning hos familjen...

Himmelstrand skriver att "varningsklockorna bör ringa starkt hos varje reflekterande läsare när någon aktör hävdar sina synpunkter som varande allsidiga och sakliga. - - - Vidare nämns inte alls att detta även gäller pedagogisk övertygelse, vilket framkommer i andra internationella konventioner."


Vidare skriver Himmelstrand att "nuvarande utbildningsminister Gustav Fridolin något har närmat sig konventionerna med avseende på religiösa friskolor. Utbildningsministern refereras i Aftonbladet den 6 februari 2017 säga: '...enligt regeringens tolkning av Europakonventionen är det inte möjligt att förbjuda friskolor med religiös inriktning'. Det är inte heller möjligt att förbjuda hemundervisning utifrån de internationella konventioner inklusive Europakonventionen som regeringen säger sig vilja följa."


I sin artikel lyfter Himmelstrand även fram andra internationellt erkända konventioner såsom FN:s särskilde rapportör om rätten till undervisning, Vernor Muñoz, vilken "explicit nämner hemundervisning som en giltig undervisningsform som ska vara tillåten samt att skolplikt inte bör förekomma."


"Skolplikten är ett brott mot mänskliga rättigheter, därför bör svenska regeringen ersätta skolplikten med den läroplikt som alla riktiga demokratier har och skriva in denna i grundlagen som våra finska grannar har gjort", avslutas artikeln.

Länk till Himmelstrands artikel

Läs mer...

tisdag 6 september 2016

Informativt från ROHUS om hemundervisning

Länkar till sidor som Riksorganisation för hemundervisning I Sverige, ROHUS, har publicerat. Det är bra information som delas och som kan vara till hjälp i kampen för rätten att hemskola. Tack ROHUS!

Om hemundervisning. Här berättar vi kort hemundervisning, något det finns mer åsikter än kunskaper om, även idag när detta skrivs sommaren 2016.
Forskning. Länkar till några av många studier och forskning som finns kring  hemskolning.
Frågor & svar.

Läs mer...

onsdag 20 april 2016

Visionen som drabbade oss

Kärnfamiljens mest grundläggande uppgift är ansvaret för barnen, deras fostran och utveckling. Familjen är också den mest naturliga och tryggaste platsen för lärande. Läs hela texten här (Midnattsropet nr 2-2016).

Läs mer...

tisdag 5 januari 2016

Skrämmande lagförslag

"Det nya LVU-förslaget som nu ligger ifrån socialdepartementet, gör det möjligt för socialtjänsten att tvångsplacera ett barn/ungdom som uppvisar normbrytande beteenden.
Och detta även om dessa beror på en funktionsnedsättning och det inte går att påvisa allvarliga brister i föräldraomsorgen. Det gäller exempelvis de barn och ungdomar som inte går till skolan på grund av att de inte får det stöd de behöver där."
Svt.se publicerade i september månad en debattartikel med anledning av en ny LVU-lag som kan träda i kraft den 1 juli 1917. 
Länk till slutbetänkandet av Utredningen om tvångsvård för barn och unga.

Läs mer...

onsdag 9 september 2015

Maltas hemundervisare fruktar lagändring

I ett brev till HSLDA, USA:s största organisation för hemundervisning, vädjar hemundervisare på Malta om hjälp att påverka landets politiker. Ett tiotal familjer har under lång tid hemundervisat utan problem. Nu föreslås en lagändring som ska kräva speciella omständigheter för att tillåta hemundervisning.
Familjerna menar att om de inte tillåts hemundervisa så måste de fly till något annat land.
Källa: http://www.hslda.org/hs/international/Malta/201509080.asp

Läs mer...

tisdag 25 augusti 2015

Allt fler hemundervisare flyr Sverige

ROHUS (Riksföreningen för Hemundervisning i Sverige) har i ett pressmeddelande informerat om att nuvarande regering inte har några planer på att ändra i Skollagen för att komma landets hemundervisare till mötes. Tvärtom ställer sig nuvarande utbildningsminister Gustav Fridolin helt bakom förbudet mot hemundervisning. Ministern verkade inte bekymra sig över att svenskar tvingas i exil.
"Detta innebär tyvärr att många svenska kommuner kommer att fortsätta försöka hota välfungerande och framgångsrika hemundervisande familjer med viten och socialanmälningar, och att strömmen av svenska skolpolitiska emigranter till våra nordiska grannländer och till övriga Europa och Nordamerika kommer att fortsätta." kommenterar ROHUS.

Läs mer...

fredag 7 augusti 2015

"Hemundervisning – och den svenska utbildningspolitiska polisen"

Länkar till en artikel (2014) om en skrämmande verklighet för hemundervisande föräldrar.
Citat: "Men där finns också socialtjänstemän som anser att ett barn som inte är i skolan per definition är hotat i sin utveckling och bör utredas och eventuellt omhändertas. Detta bygger inte på någon kunskap utan baseras snarare på aktuella kulturella fördomar av typ, bättre mobbas i skolan än hemundervisas av kärleksfulla föräldrar. Detta måste vara den svenska regeringens utbildningspolitiska uppfattning eftersom detta får passera."

Läs mer...

tisdag 2 juni 2015

"...det känns väldigt konstigt att vi behövde flytta till ett annat land för att kunna välja det liv vi vill ha."

Familjen flyttade till Åland för att få hemundervisa. Läs deras berättelse i nära barn nättidning

Läs mer...

tisdag 17 februari 2015

Genusperspektiv hotar förbjuda hemundervisning i Puerto Rico

Över 200 000 personer protesterade i Puerto Ricos huvudstad San Juan idag mot att genusperspektiv planeras införas
som obligatoriskt utbildningsprogram i offentliga skolor, eftersom det "främjar högriskbeteenden för barn" såsom "mångfaldiga sexuella läggningar".

Demonstranterna begär också att regeringen ska respektera föräldrars rätt att uppfostra sina barn i enlighet med sina värderingar och principer, att man respekterar lag 82, som stiftades för driften av skolor och kyrkor och att man avvisar senatens Projekt 793, vilket bland annat har som mål att förbjuda hemundervisning. Senatens nya lagförslag ger regeringen rätt att införa obligatorisk könsideologi i skolornas läroplan. Källa: Impacto

Läs mer...

fredag 13 februari 2015

Läs om en svensk familjs kamp för att få hemundervisa

Ellinor kämpar för att få undervisa barnen hemma

Läs mer...

tisdag 10 februari 2015

Åland positivt till hemundervisning

Finland konstaterar fördelarna med och satsar på hemundervisning! Finlands utbildningsminister Johan Ehn har gett Utbildningsbyrån i uppdrag att skapa ett system som möjliggör hemundervisning på bästa sätt samtidigt som det ska garantera att barnen får den undervisning de har rätt till. På Åland har Elin Johansson gjort en utvärdering av hemundervisningen och konstaterar att det behöver göras en del förbättringar för att få till en rättvis bedömning. 
Elin Johansson vill också framhålla att hemundervisningen fungerar väldigt bra bland de familjer som valt att uppfylla läroplikten någon annanstans än i skolan.
Både utbildningsministern och Elin Johansson intervjuades av Ålands Radio/TV där ovan citerade uttalanden gjordes. Se länk. 

Sverige har mycket att lära av omkringliggande länder då det gäller hemundervisning. Undervisningsformen är bevisat bra och är den idag snabbast växande rörelsen i hela västvärlden.

Läs mer...

tisdag 4 november 2014

Jonas Himmelstrand skriver om hemundervisning

I Forskarbladet.se skriver Jonas Himmelstrand, som också är ordförande för ROHUS, om hemundervisning. Himmelstrand menar att "sett ur dagens etablerade forskning så kan hemundervisning aldrig fungera", men att det idag också finns en evidensbaserad forskning som visar att hemundervisning fungerar alldeles utmärkt.

Läs artikeln här.

Läs mer...

söndag 2 november 2014

Pilgrimsskolans fond för vitesförelägganden

Pilgrimsskolan är samlingsnamn för hemundervisande familjer tillhörande Maranataförsamlingen. Alltsedan 1977 har föräldrar inom församlingen valt att själva undervisa sina barn i hemmet eller tillsammans med andra familjer som också hemundervisar. Familjerna kom att bli svenska pionjärer på området genom att åberopa en undertryckt och mer eller mindre okänd rättighet i skollagen som gav utrymme för föräldrar att hemundervisa: ”Beredes barn i hemmet eller annorstädes enskild undervisning som väsentligen motsvarar grundskolans, skall barnet befrias från skolgång (dåvarande skollag § 35).”

Läs mer...

tisdag 2 september 2014

Hemundervisande tysk familj straffas hårt

Återger här en alarmerande text hämtad från HSLDA angående förföljelse mot hemundervisande familjer i Tyskland och Sverige:

Hemundervisande tysk familj straffas hårt

 

− Vi ska inte emigrera utan stanna och kämpa för vår sak. Det säger tyska makarna Dirk och Petra Wunderlich, vars barn i fjol tvångsomhändertogs. Föräldrarnas brott: de bedrev hemundervisning.
I Sverige kriminaliserades hemundervisning i praktiken sommaren 2011, då en ny skollag trädde i kraft – helt i strid med både Europakonventionen och FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna. Tillsammans med Tyskland är Sverige en udda fågel inom EU, där samtliga länder annars tillåter denna form av kunskapsförmedling och för att inte trotsa svensk lag, har därför ett antal familjer emigrerat, bland annat till Åland.
Hur strängt de tyska myndigheterna ser på brott mot lagen om hemundervisning, fick familjen Wunderlich, med hemadress Darmstadt i Hessen, sydvästra Tyskland, erfara för nästan exakt ett år sedan. Genom en förlängd arm, som i det här fallet bestod av 20-talet poliser och socialarbetare, slog staten till och tvångsomhändertog fyra av barnen, det yngsta 7, det äldsta 14 år. ---

 

Läs mer...

fredag 11 april 2014

Inspirerande ord från en hemundervisande mamma

"När det har gått bara 2-3 månader så inser jag att jag har börjat lära känna mina barn. Jag kan egentligen inte förklara vad eller varför det är så men jag ser dom på ett helt annat sätt. Dom gör saker som dom aldrig har gjort eller sagt. Dom hanterar situationer på sätt som jag inte känner igen. Och jag lovar att allt detta är bara till det positiva." Läs hela texten på hennes egen blogg: Varför hemundervisar jag?

Läs mer...

tisdag 25 mars 2014

Svensk familj i exil på Åland berättar

Arbetarbladet Gävle har publicerat en kort intervju med en av de familjer som gått i exil för att kunna fortsätta att hemundervisa: Klicka här för att komma till artikeln.

Läs mer...

fredag 14 mars 2014

Falköping stoppar hemundervisare

Förföljelsen mot hemundervisande familjer fortsätter med ett nytt fall som har blossat upp i Falköpings kommun. Familjen menar att skolan hämmar barnets utveckling och att de genom att hemundervisa kan utveckla sitt barns begåvning på ett friare sätt som inte begränsar.
Förvaltningsdomstolen avslår föräldrarnas ansökan om hemundervisning med skälet att det inte föreligger några synnerliga skäl enligt skollagen.
Familjen har även hotats med dyra vitesförelägganden om de fortsätter hemundervisa och inte skickar sitt barn till skolan.

Läs mer...